Gwarancja wkładu własnego jest zabezpieczeniem spłaty kredytu mieszkaniowego udzielanego zgodnie z warunkami Ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.

Gwarancją wkładu własnego może zostać objęty kredyt udzielony zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku kredytującym i na warunkach określonych w Ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym.

Gwarancja może objąć część kapitałową kredytu odpowiadającą wkładowi własnemu, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę (nie więcej niż 100 tys. zł).

Dla kogo jest gwarancja? 

Dla osób fizycznych, które zgodnie z ustawą prowadzą gospodarstwo domowe:

· na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

· poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada obywatelstwo polskie albo prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo, a gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest mu udzielany wspólnie z tą osobą (art. 3 ust. 1 ustawy),

· które nie mogą posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie tego kredytu nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej; nie może im przysługiwać spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy). Wyjątkiem są rodziny z dwójką lub większą liczbą dzieci. W takim przypadku mogą łącznie posiadać jedno inne mieszkanie nie większe niż: – 50 m2 gdy w gospodarstwie jest dwoje dzieci – 75 m2 gdy dzieci jest troje – 90 m2 gdy dzieci jest czworo.

Dla rodzin posiadających pięcioro lub więcej dzieci nie ma limitu metrażowego.

· Cena lokalu mieszkalnego albo wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz: – współczynnika 1,3 – w przypadku gdy kredytobiorca jest pierwszym nabywcą lokalu mieszkalnego albo – współczynnika 1,2 – w przypadku gdy kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą lokalu mieszkalnego lub nie nabywa go od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 4 ust. 2 ustawy),

· Gwarancją może zostać objęty kredyt złotówkowy, w którym – zgodnie z Ustawą o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym – zniesiono wymóg wpłacenia wkładu własnego przez kredytobiorcę. Kredyty z gwarancją będą udzielane do 31 grudnia 2030 r. (art. 3 ust. 4 ustawy) na okres co najmniej 15 lat (art. 3 ust. 3 ustawy).

Na co jest gwarancja?

Na zabezpieczenie spłaty części kredytu mieszkaniowego odpowiadającej kwocie wkładu własnego, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę

Parametry gwarancji:

Zakres gwarancji – nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wydatków, na pokrycie których udzielany jest kredyt

· Maksymalna kwota gwarancji – 100 tys. zł

· Okres spłaty kredytu – min. 15 lat

· Waluta kredytu – PLN

· Zabezpieczenie gwarancji – brak

· Prowizja (jednorazowa) – 1 proc. kwoty gwarancji (maksymalnie 1 tys. zł)

Gwarancja jest udzielana za pośrednictwem banków kredytujących, które podpisały umowy z BGK. Oznacza to, że zabezpieczenie kredytu gwarancją odbywa się wraz z podpisaniem umowy kredytu mieszkaniowego.